《Web安全之机器学习入门》笔记:第五章 5.2 决策树K近邻

本文阅读 1 分钟

        这是一个系列《Web安全之机器学习入门》的笔记集合,包含书中第五章-第十七章的内容。

        这一小节主要内容是讲解K近邻的基本用法,训练数据集是二维平面上的若干点,邻居数设置为2,如下所示:

from sklearn.neighbors import NearestNeighbors
import numpy as np


X = np.array([[-1, -1], [-2, -1], [-3, -2], [1, 1], [2, 1], [3, 2]])
nbrs = NearestNeighbors(n_neighbors=2, algorithm='ball_tree').fit(X)


distances, indices = nbrs.kneighbors(X)

print(distances)
print(indices)

print(nbrs.kneighbors_graph(X).toarray())

        运行结果如下所示:

None
[[0.     1.    ]
 [0.     1.    ]
 [0.     1.41421356]
 [0.     1.    ]
 [0.     1.    ]
 [0.     1.41421356]]
[[0 1]
 [1 0]
 [2 1]
 [3 4]
 [4 3]
 [5 4]]
[[1. 1. 0. 0. 0. 0.]
 [1. 1. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 1. 1. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 1. 1. 0.]
 [0. 0. 0. 1. 1. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 1. 1.]]

        同样,KNN用于监督学习也很简单,这部分源码作者配套github并不包含,均为手打,具体如下:

from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

X = [[0], [1], [2],[3]]
y = [0, 0, 1, 1]

neigh = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)
neigh.fit(X,y)
print(neigh.predict([[1.1]]))
print(neigh.predict_proba([[0.9]]))

        运行结果如下所示:

[0]
[[0.66666667 0.33333333]]
本文为互联网自动采集或经作者授权后发布,本文观点不代表立场,若侵权下架请联系我们删帖处理!文章出自:https://blog.csdn.net/mooyuan/article/details/122758429
-- 展开阅读全文 --
Web安全—逻辑越权漏洞(BAC)
« 上一篇 03-13
Redis底层数据结构--简单动态字符串
下一篇 » 04-10

发表评论

成为第一个评论的人

热门文章

标签TAG

最近回复